:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th
กองสวัสดิการสังคม
นายชัยนาม ทะมา
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
082-1608148
นายชัยนาม ทะมา
นักพัฒนาชุมชน
082-1608148
นางสาวจุฑารัตน์ ทองปิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
086-4419439