:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th
สำนักปลัด
นายอนันต์ บุญมากาศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
089-8564613
นางสาวปรีชญา ฝั้นถา
หัวหน้าสำนักปลัด
089-2719576
นางสาวพิไลเรขา ฟูแสง
นักทรัพยากรบุคคชำนาญการ
082-8844161
นางสาวนันทนัช อินทร์หม่อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
080-5073480
นางลำดวน มะโนรส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
097-9203488
นายคมสัน ศรีแก้วดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
084-1529608
นางมัณฑิรา จันทร์กรี
นักประชาสัมพันธ์
094-0198795
นางสาวภิมล เตชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
086-4204285
นายพิมาย จิตต์มั่น
พนักงานจ้างทั่วไป
098-7463569
นายไพฑูรย์ หอมสุ่ม
พนักงานจ้างทั่วไป
098-9120643
นายสาธิต จันน้ำท่วม
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานการแพทย์ฉุกเฉิน)
093-7819176
นางกชกร คำเต่ย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
084-8206724
นางสาวอารยา สอนเณร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
097-0906172
นางสาววรรณศิริ ศรีลักษณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
085-6045510
นางสาวศศิวิมล อิทธิเจริญกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
098-0782967
นางสาวขวัญกมล มาใกล้
พนักงานจ้างเหมาบริการ
085-6045510
นางสาวศิวนาถ มะตัน
จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ
098-8195198
นายยุรนันท์ นามนัย
ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ภัย)
097-2461911
นายกฤตนัน เดชทับทัน
ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ภัย)
094-4826665
นายธนาดุล แก้วกำเหนิด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
062-2712831
นายเสกสรร จันสอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
063-6573009