:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายอนันต์ บุญมากาศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
089-8564613
นางสาวปริชญา ฝั้นถา
หัวหน้าสำนักปลัด
089-2719576
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชาญยุทธ จันทร์คำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
055-479956-16
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางชลิตา กาพิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
093-1349112