:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th
กองช่าง
นายชาญยุทธ จันทร์คำ
นักบริหารงานช่าง
055-479956-16
นายสามารถ อิ่มเพ็ง
นายช่างโยธาชำนาญการ
064-3531909
นางสาวเยาวภา มูลเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
089-2629337
นายกุลวัชร ศรีวิเศษ
คนงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
082-1374050
นายรณชัย ศิริถิ
พนักงานผลิตน้ำประปา
096-7988970
นายสงค์ สุกแดง
พนักงานผลิตน้ำประปา
090-2088478
นายชาญกริช ขิงหอม
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ช่างก่อสร้าง)
083-2192730
นายบุญเกิด เสียงบุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
064-77005039