:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th
กองคลัง
นางสาวศิริพร ทองเณร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
087-2128960
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศิริพร ทองเณร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
087-2128960
นางสาวพัณณิตา บุญทอง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
088-4252174
นายมนู เรือนเอี่ยม
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
093-7325015
นางสาวโสภา ชุ่มเย็น
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
090-4567713
นายจิรายุ วงษ์ชมภู
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่จดมาตรวัดน้ำ)
096-1959458
นางสาวเปรมยุกา ศรีวิเศษ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
096-1959458
นางสาวนวภัทร ฤดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
096-1537958
นางสาวสกาวเดือน อินหม่อม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
090-1380226