:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566

13 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันนี้ ( 13 กันยายน 2566 ) เวลา 09.00 น.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566
เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
1. การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2. การพิจารณาร่างการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2566
3.การพิจาราณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร