:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
นางศรีนวล สุโน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
089-5664692
นายนุกูล คงสุข
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
089-9595045
นายอนันต์ บุญมากาศ
เลขานุการสภา
089-8564613
นายจรัญ เพ็งถา
สมาชิกสภา อบต.บ้านด่านนาขาม หมู่ที่ 2
095-3279592
นางปริฉัตร ศรีรักษ์
สมาชิกสภา อบต.บ้านด่านนาขาม หมู่ที่ 4
084-3826450
นางสาวศุภรัตน์ มูลจันทร์
สมาชิกสภา อบต.บ้านด่านนาขาม หมู่ที่ 5
082-1723465
นายภิรมย์ คำเหลือง
สมาชิกสภา อบต.บ้านด่านนาขาม หมู่ที่ 6
082-2251296
นายสังเวียน ใจคำ
สมาชิกสภา อบต.บ้านด่านนาขาม หมู่ที่ 7
086-2119996
นายสัก ทะวะดี
สมาชิกสภา อบต.บ้านด่านนาขาม หมู่ที่ 8
098-8132944
นายสมยา เตชา
สมาชิกสภา อบต.บ้านด่านนาขาม หมู่ที่ 9
096-4086481
นายพรเทพ มูลหนิ้ว
สมาชิกสภา อบต.บ้านด่านนาขาม หมู่ที่ 10
086-2029863
นายสัน ฟองแก้ว
สมาชิกสภา อบต.บ้านด่านนาขาม หมู่ที่ 11
088-2824615
นายปัญญา คำเมือง
สมาชิกสภา อบต.บ้านด่านนาขาม หมู่ที่ 12