:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th
ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
นางบุญล้อม ท้าวโองการ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 1 บ้านฟากท่า
061-4286923
นายเพลิน มามีสา
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 2 บ้านด่าน
087-1213440
นายบุญธรรม แก้วเปี้ย
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 3 ปากเฉย
083-2143441
นายพินิจ จันทร์คำอ้าย
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 4 บ้านหน้าฝาย
081-0456696
นายแซม วงษ์ปัน
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 5 บ้านแม่เฉย
063-1078944
นางรวน ศิริถิ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยกั้ง
086-4793613
นางบุณยาพร ยอดมามูล
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 7 บ้านไฮ่ฮ้า
087-1964378
นางสาวสีมา แก้วกำเหนิด
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลึก
084-5792321
นายบุญส่ง เตชา
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 9 บ้านน้ำไคร้
092-6894230
นางสมบูรณ์ ฝั้นเครือ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 10 บ้านปางต้นผึ้ง
095-2105436
นางจินตนา สะบันงา
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 11 บ้านม่อนหัวฝาย
-
นางนงนุช รสหอม
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 12 บ้านหนองน้ำเขียว
062-4368879
นางชูศรี แก้วตา
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 13 บ้านป่าหว่าน
089-9574113